De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De getijden van Maria's Tenhemelopneming

Vooravondgebed | Lezingendienst | Morgengebed | Voormiddag | Middag | Namiddag | Avondgebed | Dagsluiting

De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar Zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.

dagsluiting

Tenhemelopneming. F. Camilo, 1666. St.-Petersburg, Hermitage.
Tenhemelopneming. F. Camilo, 1666. St.-Petersburg, Hermitage.

I. Openingsvers

God, kom mij te hulp.
      Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
      Zoals het was in het begin en nu en altijd
      en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

II. Gewetensonderzoek en boeteritus

Heer, die de rouwmoedigen troost,
ontferm U over ons.
      Heer ontferm U over ons.
Christus, die gekomen zijt voor de zondaars,
ontferm U over ons.
      Christus, ontferm U over ons.
Heer, die onze voorspreker zijt
aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
      Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
      Amen.

III. Hymne

U, voor het licht ten eind zal gaan,
U roepen wij, o Schepper, aan,
dat Gij in uw barmhartigheid
voor ons een gids en wachter zijt.

Geef dat als ons de slaap omhult,
de droom van U ons hart vervult,
opdat het, als de dag verrijst,
in dankbaarheid uw glorie prijst.

Maak ons bestaan gezond en goed
en geef ons innerlijke gloed,
houd met uw helder licht de wacht
in 't grauwe duister van de nacht.

Getrouwe Vader, zie ons aan,
wees, Zoon van God, met ons begaan,
vertroost ons, Geest, in deze tijd,
Gij die regeert in eeuwigheid.

IV. Psalmodie

Tenhemelopneming van Maria. Carreno de Miranda, 1657. Bilbao, Museo de Bellas Artes
Tenhemelopneming van Maria. Carreno de Miranda, 1657.
(Bilbao, Museo de Bellas Artes)

Antifoon. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.

Psalm 91

Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste,
      die in de schaduw van de Almachtige woont,
Hij zegt tot de Heer: "Mijn toevlucht, mijn burcht,
      mijn God, op wie ik vertrouw".
Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers,
      behoedt u voor de kwaadaardige tong.
Hij zal u met zijn vleugels beschermen,
onder zijn wieken vindt gij een toevlucht,
      zijn trouw is uw pantser en schild.
Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen,
      geen pijl bij klaarlichte dag;
Geen ziekte die sluipt in de duisternis,
      geen kwaal in de gloeiende zon.
Al vallen er naast u duizend neer,
tienduizend man aan uw zijde,
      u zal het onheil niet deren.
Het zal gebeuren onder uw ogen,
      ge zult de straf van de zondaars zien.
De Heer is immers uw toevlucht,
      de Allerhoogste uw burcht.
Het kwaad zal u niet bereiken,
      de ramp blijft ver van uw tent.
Hij heeft zijn engelen last gegeven
      op al uw wegen u te bewaken.
Zij zullen u op hun handen dragen,
      geen steen zal uw voeten kwetsen.
Gij kunt op slangen en adders trappen,
      leeuwen en draken trotseren.
Wie op Mij rekent zal Ik verlossen,
      beschermen zal Ik wie Mij erkent.
Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen,
hem bijstaan in iedere nood,
      hem redden en aanzien schenken.
Zijn levensdagen zal Ik vervullen,
      mijn zegen zal hij ervaren.

V. Korte schriftlezing (Apok. 22, 4-5)

Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

VI. Korte beurtzang

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
      In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
Gij zijt mijn Verlosser, getrouwe God.
      In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
Eer aan de Vader.
      In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

VII. Lofzang (Lc. 2,29-32)

Maria Hemelvaart. W. P. Crabeth, 1628. Gouda, Museum Catharina Gasthuis.
Maria Hemelvaart. W. P. Crabeth, 1628. Gouda, Museum Catharina Gasthuis.

Antifoon. Bewaar ons, Heer, als wij waken; bescherm ons, als wij slapen; dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede.

Laat nu, Heer, volgens uw woord
      uw dienaar in vrede heengaan.
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd
      dat gij hebt bereid voor de volken:
Het licht dat voor alle heidenen straalt,
      de glorie van IsraŽl uw volk.
Eer aan de Vader en de Zoon
      en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
      en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

VIII. Afsluitend gebed

Laat ons bidden. Heer, bezoek dit huis en houd ver van ons alle listen van de vijand. Mogen uw engelen hier wonen om ons in vrede te bewaren en laat uw zegen altijd op ons rusten. Door Christus onze Heer.
      Amen

Een rustige nacht en een goed einde
schenke ons de almachtige Heer.
      Amen.

IX. Aanroeping van de Moeder Gods (Ave, Regina caelorum)

Beluister hier het "Ave Regina Coelorum"

Gegroet gij, hemelkoningin;
gegroet gij, engelenvorstin;
gij wortel die het leven draagt;
gij poort waaruit het licht ons daagt.
Verheug u, wonderschone Maagd.
Vaarwel en bied uw hulpbetoon,
wees onze voorspraak bij uw Zoon.

Maria ten hemel opgenomen. Bartolomeo della Gatta, 1475. (Cortona, diocesaan museum)
Maria ten hemel opgenomen. Bartolomeo della Gatta, 1475. (Cortona, diocesaan museum)

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail