De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De getijden van Maria's Tenhemelopneming

Vooravondgebed | Lezingendienst | Morgengebed | Voormiddag | Middag | Namiddag | Avondgebed | Dagsluiting

De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar Zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.

avondgebed

tenhemelopneming van Maria. Trier, Sankt Paulin kerk.
Tenhemelopneming van Maria. Trier, Sankt Paulin Kirche.

I. Openingsvers

God, kom mij te hulp.
      Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
      Zoals het was in het begin en nu en altijd
      en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

II. Hymne

Hoog boven alles blinkt gij uit,
o Maagd, o koningin, o bruid,
en alle schoonheid vloeit ineen
en alle glans in u alleen.

U schiep als schoonste eens het Woord,
aan wie gij eeuwig toebehoort,
de Zoon die gij het leven geeft,
de God die u geschapen heeft.

Als Christus die aan 't kruishout leed,
die koning was in purperen kleed,
zo gij die met Hem medelijdt
en moeder van het leven zijt.

Gekroond met zoveel glans en eer,
o, zie op ons die bidden neer,
en neem met vreugde het loflied aan
wanneer wij zingend tot u gaan.

U, Jezus, zij de heerlijkheid
die uit de Maagd geboren zijt,
met Vader en met Geest tezaam
zij eeuwig lof uw grote Naam.

III. Psalmodie

Maria tenhemelopneming - ca 1480 Aken, Suermondt-Ludwig Museum
Maria tenhemelopneming. Schilderij, ca. 1480.
(Aken, Suermondt-Ludwig Museum)

Antifoon 1. Maria is opgenomen ten hemel; de engelen verheugen zich, zij loven en prijzen de Heer.

Psalm 122

Hoe blij was ik toen men mij riep:
      "Wij trekken naar Gods huis!"
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
      uw poorten binnentreden.
Jeruzalem, ommuurde stad,
      zo dicht opeengebouwd:
Naar u trekkende de stammen op,
      de stammen van Gods volk;
Zij gaan naar Israls gebruik
      de naam van God vereren.
Daar staande zetels van het recht,
      de troon van Davids huis.
Bidt dan om vrede voor Jeruzalem:
      dat ieder die u liefheeft veilig zij;
Dat eendracht heerse binnen uw omwalling,
      in al uw huizen rust.
Ter wille van mijn broeders en mijn makkers
      wens ik u vrede toe;
Ter wille van het huis van onze God
      bid ik voor u om zegen.

Antifoon 2. De maagd Maria is opgenomen in het hemels bruidsvertrek, waar de Koning der koningen gezeten is op een troon van sterren.

Psalm 127

Als de Heer de woning niet bouwt,
      werken de bouwers vergeefs.
Als de Heer de stad niet beschermt,
      waakt de wachter vergeefs.
Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt
      en rust ge pas laat in de nacht.
Gij eet na moeizame arbeid uw brood;
      Gods vrienden ontvangen het slapend.
Kinderen zijn een geschenk van de Heer,
      de vrucht van de schoot is zijn gave.
Als pijlen gelegd in de hand van de strijder
      zijn zonen verwekt in zijn jeugd.
Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult,
      hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort.

Antifoon 3. Gezegend zijt gij, dochter Sion, want door u ontvingen wij het leven, de vrucht van uw schoot.

Lofzang (Ef. 1, 3-10)

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
      met elke geestelijke zegen.
In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld,
      om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
      naar het welbehagen van zijn wil:
Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade,
      waarmee Hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed,
      de vergeving der zonden.
Dank zij de rijkdom van zijn genade,
      die Hij ons heeft meegedeeld als een overvloed
      van wijsheid en inzicht.
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
de beslissing die Hij in Christus had genomen
      ter verwezenlijking van de volheid der tijden:
Het heelal in Christus onder n hoofd te brengen,
      alle wezens in de hemel en alle wezens op aarde.

IV. Korte schriftlezing (1 Kor. 15, 22-23)

De H. Maagd ten hemel opgenomen. Verluchting in het liturgie-boek
Maria ten hemel opgenomen. Verluchting in het liturgie-boek "Consueta del
Misterio de Elche
", 1709. Elche (Spanje), Basilica de Santa Maria (Wikimedia)

Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.

V. Korte beurtzang

De maagd Maria is verheven, *hoog boven de koren der engelen.
De maagd Maria is verheven, *hoog boven de koren der engelen.
Gezegend de Heer die haar verheven heeft. * Hoog boven de koren der engelen.
Eer aan de Vader...
De maagd Maria is verheven, *hoog boven de koren der engelen.

VI. Lofzang van Maria (Lc. 1, 46-55)

Ant. Verheugt u, want heden is de maagd Maria opgenomen ten hemel, waar zij met Christus het koninkrijk bezit voor eeuwig.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
      verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
      van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
      de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
      voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
      vermetelen drijft Hij uiteen;
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
      eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
      maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Isral aan,
      zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
      voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon
      en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
      en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

VII. Slotgebeden

Maria Tenhemelopneming. J. Jordaens, ca. 1650. Gent, MSK
Maria Tenhemelopneming. J. Jordaens, ca. 1650. Gent, MSK

Prijzen wij God, de almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, de moeder van zijn Zoon, zalig prijzen. Vragen wij Hem ootmoedig:
Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
God, wonderbaar in uw werken, Gij hebt de onbevlekte maagd Maria naar lichaam en ziel in Christus' glorie doen delen; *laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid.
Gij hebt ons Maria gegeven als moeder, schenk op haar voorspraak aan zieken genezing, aan bedroefden vertroosting, aan zondaars vergiffenis, *en aan ons allen heil en vrede.
Dank zij U is Maria vol van genade; *schenk ons allen de blijdschap van uw overvloedige genade.
Maak uw kerk n van hart en n van ziel in ware liefde, *en laat alle gelovigen eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus.
Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de hemel; *neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van uw rijk samen met alle heiligen.

(intentie naar keuze)
Bidden wij nu allen te zamen het gebed dat Christus, de Heer, ons heeft geleerd: Onze Vader...

Laat ons bidden. Almachtige God, Gij hebt de onbevlekte Maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U: open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. AMEN.

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
      Amen.

Kroning van Maria in de hemel. Altenberg, Dom
Kroning van Maria in de hemel. Altaarretabel (fragment). Altenberg, Dom.

Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail