De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De getijden van Maria's Tenhemelopneming

Vooravondgebed | Lezingendienst | Morgengebed | Voormiddag | Middag | Namiddag | Avondgebed | Dagsluiting

De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar Zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.

gebed na de middag

tenhemelopneming van Maria. Murillo, 1675. St. Petersburg, Hermitage
Tenhemelopneming van Maria. Murillo, 1675. St. Petersburg, Hermitage

I. Openingsvers

God, kom mij te hulp.
      Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
      Zoals het was in het beginen nu en altijd
      en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

II. Psalmodie

Antifoon. De heilige Moeder Gods is ten hemel opgenomen, hoog verheven boven de koren der engelen.

Psalm 126

De Heer bracht Sions ballingen terug:
      het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
      en juichte elke tong.
Toen zei men bij de volken:
      geweldig is het wat de Heer hun deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed,
      daarom zijn wij zo blij.
Keer nu ons lot ten goede, Heer,
      zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien,
      zij oogsten met gejuich.
Vol zorgen gaan zij uit
      met zaaizakken beladen;
Maar keren zingend weer
      beladen met hun schoven.

Antifoon. De heilige Moeder Gods is ten hemel opgenomen, hoog verheven boven de koren der engelen.

Psalm 127

Als de Heer de woning niet bouwt,
      werken de bouwers vergeefs.
Als de Heer de stad niet beschermt,
      waakt de wachter vergeefs.
Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt
      en rust ge pas laat in de nacht.
Gij eet na moeizame arbeid uw brood;
      Gods vrienden ontvangen het slapend.
Kinderen zijn een geschenk van de Heer,
      de vrucht van de schoot is zijn gave.
Als pijlen gelegd in de hand van de strijder
      zijn zonen verwekt in zijn jeugd.
Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult,
      hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort.

Antifoon. De heilige Moeder Gods is ten hemel opgenomen, hoog verheven boven de koren der engelen.

Psalm 128

Gelukkig die godvrezend zijt,
      de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
      tevreden en voorspoedig zult ge zijn.
Uw vrouw daarbinnen in uw huis
      is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijventakken rond de stam,
      zo staan uw kinderen om uw tafel.
Ja, zo wordt elke mens gezegend
      die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
      zolang uw dagen duren;
Moogt gij de kinderen van uw kinderen nog aanschouwen.
      Vrede zij IsraŽl!

III. Korte schriftlezing (2 Kor. 5, 1) en vers

Kroning van Maria in de hemel. C. Crivelli, 1493. Milaan, Pinacotea di Brera
Kroning van Maria in de hemel. C. Crivelli, 1493. (Milaan, Pinacotea di Brera)

Wij weten het: als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.

De maagd Maria is opgenomen in het hemels bruidsvertrek.
      Waar de Koning der koningen gezeten is op een troon van sterren.

IV. Afsluitend gebed

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, Gij hebt de onbevlekte Maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U: open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. AMEN.

Loven wij de Heer.
      Wij danken God.

Tenhemelopneming van de Maagd Maria. Glasraam, 16de eeuw. St.-Nicolas-de-Port, basilique Saint-Nicolas
Tenhemelopneming van de Maagd Maria. Glasraam, 16de eeuw.
(St.-Nicolas-de-Port, basilique Saint-Nicolas)

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail