De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De getijden van Maria's Tenhemelopneming

Vooravondgebed | Lezingendienst | Morgengebed | Voormiddag | Middag | Namiddag | Avondgebed | Dagsluiting

De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar Zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.

gebed vóór de middag

De Maagd Maria ten hemel opgenomen. P. P. Rubens, 1637. (Liechtenstein, Prinselijk Paleis)
De Maagd Maria ten hemel opgenomen. P. P. Rubens, 1637.
(Liechtenstein, Prinselijk Paleis)

I. Openingsvers

God, kom mij te hulp.
      Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
      Zoals het was in het beginen nu en altijd
      en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

II. Psalmodie

Antifoon. Als een ceder van de Libanon zijt gij opgerezen, als een cipres op de berg Sion, heilige Moeder van God.

Psalm 120

Ik roep tot de Heer in mijn nood,
      Hij zal mijn bede verhoren.
Verlos mij van liegende lippen,
      van een arglistige tong.
Wat moet men u doen, wat verdient ge,
      venijnig geslepen tong?
Zo scherp als de pijl van een krijger,
      zo brandend als gloeiende kool.
Wee mij, dat ik gast ben in Mesek,
      in Kedars tenten verblijf;
Reeds veel te lang moet ik leven
      onder een twistziek volk.
Hoezeer ik ook uit ben op vrede,
      zij willen niets anders dan strijd!

Psalm 121

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen:
      vanwaar kan ik hulp verwachten?
Mijn hulp zal komen van God de Heer,
      die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zorgt dat uw voet niet struikelt,
      Hij slaapt niet, die waakt over u.
Hij sluimert niet en Hij slaapt niet,
      die over IsraŽl waakt.
De Heer is het die u behoedt,
      Hij staat als een wacht aan uw zijde.
Bij dag zal de zon u niet deren,
      bij nacht doet de maan u geen kwaad;
De Heer bewaart u voor onheil,
      uw leven houdt Hij in stand.
De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan
      op deze dag en altijd.

Antifoon. Als een ceder van de Libanon zijt gij opgerezen, als een cipres op de berg Sion, heilige Moeder van God.

Psalm 122

Hoe blij was ik toen men mij riep:
      "Wij trekken naar Gods huis!"
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
      uw poorten binnentreden.
Jeruzalem, ommuurde stad,
      zo dicht opeengebouwd:
Naar u trekkende de stammen op,
      de stammen van Gods volk;
Zij gaan naar IsraŽls gebruik
      de naam van God vereren.
Daar staande zetels van het recht,
      de troon van Davids huis.
Bidt dan om vrede voor Jeruzalem:
      dat ieder die u liefheeft veilig zij;
Dat eendracht heerse binnen uw omwalling,
      in al uw huizen rust.
Ter wille van mijn broeders en mijn makkers
      wens ik u vrede toe;
Ter wille van het huis van onze God
      bid ik voor u om zegen.

III. Korte schriftlezing (Judit 13, 17-18) en vers

Hemelvaart van de Maagd Maria. Guillaume Chasteau, ets, 17de eeuw. Cambridge (VS), Harvard Art Museum
Hemelvaart van de Maagd Maria. Guillaume Chasteau, ets, 17de eeuw.
Cambridge (VS), Harvard Art Museum.

Heel het volk ontstak in geestdrift. Het boog zich neer om God te aanbidden en in koor riep het uit: geprezen zijt Gij, onze God, die heden de vijanden van uw volk vernietigd hebt. En Uzzia sprak: gezegend zijt gij, dochter, door de allerhoogste God, meer dan alle vrouwen ter aarde.

Maria is ten hemel opgenomen, de engelen verheugen zich.
      Zij loven en prijzen de Heer.

IV. Afsluitend gebed

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, Gij hebt de onbevlekte Maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U: open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. AMEN.

Loven wij de Heer.
      Wij danken God.

Tenhemelopneming van Maria. Fragment van een retabel. Hirschbach (Oostenrijk), hoofdaltaar van de parochiekerk.
Tenhemelopneming van Maria. Fragment van een retabel.
Hirschbach (Oostenrijk), hoofdaltaar van de parochiekerk.

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail