De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De getijden van Maria's Tenhemelopneming

Vooravondgebed | Lezingendienst | Morgengebed | Voormiddag | Middag | Namiddag | Avondgebed | Dagsluiting

De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar Zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.

morgengebed

Maria, Koningin des Hemels. Meester van de H. Lucialegende, 1480. Washington, D.C, National Gallery of Art
Maria, Koningin des Hemels. Meester van de H. Lucialegende, 1480.
(Washington, D.C, National Gallery of Art)

I. Openingsvers

God, kom mij te hulp.
      Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
      Zoals het was in het begin en nu en altijd
      en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

II. Hymne

Stralend als de dageraad,
als het zonlicht zondeloos,
gloeiend als een gouden roos,
in een koninklijke staat.

Niets dan licht en niets dan glans,
als de zon in praal en pracht,
als de zilveren maan bij nacht,
stijgt Maria naar de trans.

Waar de Godheid in zijn troon
zetelt in het eeuwig licht,
staat zij voor zijn aangezicht
en ontvangt de hemelkroon.

O hoe liefelijk en schoon
wordt haar heerlijkheid onthuld,
wordt de profetie vervuld,
staat zij voor haar grote Zoon.

O Maria koningin,
bid tot uw geliefde Zoon
om ons eeuwig zalig loon,
treed voor uw getrouwen in.

Heilige Drievuldigheid,
die Maria zo verheft
dat zij allen overtreft,
U zij onze lof gewijd.

III. Psalmodie

Tenhemelopneming van de H. Maagd. M. Sittow, ca. 1500. Washington, National Gallery of Art. Bron: Wikimedia
Tenhemelopneming van de H. Maagd. Michel Suttow, ca. 1500.
(Washington, National Gallery of Art. Bron: Wikimedia)

Antifoon 1. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen; nu zijt gij in de vreugde van de Heer.

Psalm 63, 2-9

God, mijn God zijt Gij,
      ik zoek U reeds bij het ochtendgloren.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
      als dorre akkers naar regen.
Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
      beschouw ik uw macht en uw glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
      mijn mond verkondigt uw lof.
Ik zal U prijzen zolang ik leef,
      mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
      mijn mond zal U jubelend danken.
Wanneer ik op mijn bed aan U denk,
      dan blijf ik wakend over U peinzen.
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,
      ik koester mij onder uw vleugels.
Met heel mijn hart houd ik vast aan U,
      het is uw hand die mij steunt.

Antifoon 2. Verheven is de maagd Maria boven de koren der engelen; laat allen die geloven, zich in de Heer verheugen en een loflied zingen.

Lofzang (Dan 3, 57-88.56)

Looft de Heer, alle schepselen Gods,
      prijst en verheft Hem eeuwig.
Looft de Heer, hemelse sferen,
      boden des Heren, prijst Hem.
Looft Hem, wateren boven de hemel,
      hemelse machten, prijst Hem.
Looft de Heer, zon en maan,
      sterren des hemels, prijst Hem.
Looft de Heer, regen en dauw,
      alle stormwinden, prijst Hem.
Looft de Heer, vuur en hitte,
      koude en warmte, prijst Hem.
Looft Hem, nevels en buien,
      hagel en vorst, prijst de Heer.
Looft de Heer, ijs en sneeuw,
      nachten en dagen, prijst Hem.
Looft de Heer, licht en donker,
      bliksem en wolken, prijst Hem.
Loof de Heer, heel de aarde,
      prijs en verhef Hem eeuwig.
Looft de Heer, bergen en heuvels,
      al wat daar groeit, prijs de Heer.
Looft de Heer, zeeŽn en stromen,
      bronnen van water, prijst Hem.
Looft de Heer, zeegedrochten,
alles wat leeft in het water,
      vogels des hemels, prijst Hem.
Looft Hem, wilde en tamme dieren,
      mensenkinderen, prijst de Heer.
IsraŽl, loof de Heer,
      prijs en verhef Hem eeuwig.
Looft de Heer, priesters des Heren,
      al zijn dienaren, prijst Hem.
Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen,
      vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
Looft Hem, Ananja, Azarja, MisaŽl,
      prijst en verheft Hem eeuwig.
Loven wij Vader en Zoon en Geest,
      laat ons Hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
Geprezen Gij, Heer, in de koepel des hemels,
      U komt de lof toe in alle eeuwen.

Antifoon 3. Zo hoog heeft de Heer uw naam verheven dat uw lof nooit zal wijken uit de mond der mensen.

Psalm 149

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
      zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
IsraŽl juiche zijn Schepper toe,
      laat Sions volk zijn koning begroeten.
Looft zijn Naam in een heilige dans,
      bespeelt voor Hem tamboerijn en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
      omkranst de verdrukte met zegekransen.
Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
      viert feest in uw legerplaatsen.
Gaat met het lied van God in uw mond,
      het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
Trekt met uw wraak door het heidense land,
      bestraft de vijandige volken.
Neemt hun vorsten geboeid met u mee,
      hun leiders in ijzeren kluisters.
Voltrekt aan hen het vonnis van God,
      glorievol is dit voor al zijn getrouwen.

IV. Korte schriftlezing (Vgl. Jes. 61,10)

Tenhemelopneming en Kroning van de H. Maagd Maria. Albrecht DŁrer, ets, 1559. (Cleveland, Ohio. Museum of Art. Bron: Wikimedia)
Tenhemelopneming en Kroning van Maria. Albrecht DŁrer, ets, 1559.
(Cleveland, Ohio. Museum of Art. Bron: Wikimedia)

Ik jubel en juich om de Heer, ik verheug me diep om mijn God, want Hij heeft mij bekleed met het kleed van de redding, mij gehuld in de mantel van het heil, zoals men een bruid tooit met haar sieraden.

V. Korte beurtzang

Heden is de maagd Maria * ten hemel opgenomen.
Heden is de maagd Maria * ten hemel opgenomen.
In eeuwigheid triomfeert zij met Christus.
Ten hemel opgenomen.
Eer aan de Vader.
Heden is de maagd Maria * ten hemel opgenomen.

VI. Lofzang van Zacharias (Lc. 1, 68-79)

Antifoon. Wie rijst daar op als de dageraad, schoon als de maan, stralend als de zon, maar ook geducht als een leger?

Geprezen zij de Heer, de God van IsraŽl,
      omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
Een redder heeft Hij ons verwekt
      in het geslacht van David, zijn getrouwe;
Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
      bij monde van zijn heilige profeten:
Verlossing uit de macht van onze vijanden
      en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
      zijn heilige verbond gestand doen;
De eed aan onze vader Abraham gezworen
      ons eenmaal te verlenen;
Om aan de greep van vijanden ontrukt
      Hem zonder vrees te dienen;
In vroomheid en gerechtigheid
      al onze dagen voor zijn aanschijn.
En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,
      want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen
      door de vergeving van hun zonden;
Dank zij de innige barmhartigheid van onze God,
      die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan;
Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood
      en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
Eer aan de Vader en de Zoon
      en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
      en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

VII. Slotgebeden

Maria Tenhemelopneming. Charles de la Fosse, 1682 (Nancy, Musťe des Beaux Arts)
Maria Tenhemelopneming. Ch. de la Fosse, 1682 (Nancy, Musťe des Beaux Arts)

Geloofd zij Jezus, onze Verlosser, die uit de maagd Maria is geboren, en vragen wij Hem:
      Heer, laat uw Moeder voor ons ten beste spreken.
Eeuwig Woord, Gij hebt Maria uitgekozen om in haar te wonen als in een onvergankelijke ark van het verbond; *houd ons vrij van het bederf van de zonde.
Verlosser van ons allen, die de schoot van de maagd Maria tot uw woonplaats hebt uitgekozen en tot een tempel van de heilige Geest; *maak ook ons tot een tempel waarin uw Geest voor altijd woont.
Koning der koningen, Gij hebt uw moeder met ziel en lichaam bij U opgenomen in de hemel; *laat ons steeds bedacht zijn op wat hierboven is.
Heer van hemel en aarde, Gij hebt Maria als koningin een plaats gegeven aan uw rechterhand; *geef dat wij eens mogen delen in dezelfde heerlijkheid.

(intentie naar keuze)
Onze Vader...

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, Gij hebt de onbevlekte Maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U: open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

het inslapen van Maria. Ivoren diptiek, 13de eeuw. Parijs, Louvre
het inslapen van Maria. Ivoren diptiek, 13de eeuw. Parijs, Louvre

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail